1225
OS
Sangi Railway

k
Hokusei line
OSO
Sangi line