ߓS É Kintetsu Nagoya-line
10N1023 ߓSÉ˕Ė
Oct./23/2010 from Kintetsu-Nagoya to Komeno First half Second half
10N1023 Ėˉ
Oct./23/2010 from Komeno to Kogane First half Second half
10N1026 ˉGX
Oct./26/2010 from Kogane to Kasumori First half Second half
10N1026 GXˋߓSc
Oct./26/2010 from Kasumori to Kintetsu-Hatta First half Second half
10N111 ߓSc˕
Nov./1/2010 from Kintetsu-Hatta to Fushiya First half Second half
10N111 ˌ˓c
Nov./1/2010 from Fushiya to Toda First half Second half
10N114 ˓cˋߓSI]
Nov./4/2010 from Toda to Kintetsu-Kanie First half Second half
10N114 ߓSI]˕xg
Nov./4/2010 from Kintetsu-Kanie to Tomiyoshi First half Second half
10N117 xgˍÖ
Nov./7/2010 from Tomiyoshi to Sakogi First half Second half
10N117 Ö؁ˋߓSx
Nov./7/2010 from Sakogi to Kintetsu-Yatomi First half Second half
10N128 ߓSxˋߓS
Dec./8/2010 from Kintetsu-Yatomi to Kintetsu-Nagashima First half Second half
10N1210 ߓSˌK
Dec./10/2010 from Kintetsu-Nagashima to Kuwana First half Second half
12N107 Kˉv
Oct./7/2012 from Kuwana to Masuo First half Second half
12N107 vˈɐ
Oct./7/2012 from Masuo to Ise-Asahi First half Second half
12N1015 ɐːzxF
Oct./15/2012 from Ise-Asahi to Kawagoe-Tomisuhara First half Second half
12N1024 zxFˋߓSxc
Oct./24/2012 from Kawagoe-Tomisuhara to Kintetsu-Tomida First half Second half
12N1024 ߓSxcˉY
Oct./24/2012 from Kintetsu-Tomida to Kasumigaura First half Second half
12N111 Yˈq
Nov./1/2012 from Kasumigaura to Akuragawa First half Second half
12N111 qː쌴
Nov./1/2012 from Akuragawa to Kawaramachi First half Second half
12N1110 쌴ˋߓSls
Nov./10/2012 from Kawaramachi to Kintetsu-Yokkaichi First half Second half
16N822 ߓSlsːV
Aug./22/2016 from Kintetsu-Yokkaichi to Shinsho First half Second half
16N822 VˊCR
Aug./22/2016 from Shinsho to Miyamado First half Second half
16N91 CRˉl
Sep./1/2016 from Miyamado to Shiohama First half Second half
16N91 l˖k
Sep./1/2016 from Shiohama to Kitakusu First half Second half
16N91
Sep./1/2016 from Kitakusu to Kusu First half Second half
16N104 ˒mY
Oct./4/2016 from Kusu to Nagonoura First half Second half
16N104 mY˖c
Oct./4/2016 from Nagonoura to Mida First half Second half
16N104 cˈɐᏼ
Oct./4/2016 from Mida to Ise-Wakamatsu First half Second half