ÓS É@Shizutetsu Shizuoka-Shimizu line
12N227 VÉ˓g
Feb./27/2012 from Shin-Shizuoka to Hiyoshicho First half Second half
12N227 gˉH
Feb./27/2012 from Hiyoshicho to Otowacho First half Second half
12N227 Hˏt
Feb./27/2012 from Otowacho to Kasugacho First half Second half
12N227 t˗M
Feb./27/2012 from Kasugacho to Yunoki First half Second half
12N312 M؁˒
Mar./12/2012 from Yunoki to Naganuma First half Second half
12N312 ˌÏ
Mar./12/2012 from Naganuma to Furusho First half Second half
12N312 Ïˌ^
Mar./12/2012 from Furusho to Pref. Sports Park First half Second half
12N319 ^
pّO
Mar./19/2012 from Pref. Sports Park to Pref. Art Museum First half Second half
12N319 pّOˑ
Mar./19/2012 from Pref. Art Museum to Kusanagi First half Second half
12N319 ˌ
Mar./19/2012 from Kusanagi to Mikadodai First half Second half
12N325 ˌσ
Mar./25/2012 from Mikadodai to Kitsunegasaki First half Second half
12N325 σˍ
Mar./25/2012 from Kitsunegasaki to Sakurabashi First half Second half
12N41 ˓]
Apr./1/2012 from Sakurabashi to Iriaoka First half Second half
12N41 ]ːV
Apr./1/2012 from Iriaoka to Shin-Shimizu First half Second half